Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Visie vir Perisos Gemeente

Om ‘n suiwer Skrifgebaseerde gemeente te wees wat as liggaam van Christus daarna streef om deur die krag van die Heilige Gees voluit te leef soos vir Christus.
 

Leuse : “n Volheidslewe in Christus”

MATTHEUS 21-21 Maar Jesus antwoord en sê
 

Uitvoering en Uitleef van die Visie (Missie)

 1. Dat Perisos as die liggaam van Christus sal groei tot volwassenheid. (Efes 4:13)
 2. Om die gemeente se bestaansreg te bou op die 3 basiese Boustene van 1 Kor 13 naamlik geloof in Christus, die hoop op Sy beloftes en die liefde van God, die Vader soos geopenbaar deur Jesus en gewerk in ons lewens deur die Heilige Gees.
 3. Die soeke na die volheid van die Heilige Gees as ons hulp om ons toe te rus in die uitleef van ons visie. (Joh 16:7-13)
 4. Die ontdekking van geestelike gawes en die groei in bedieninge soos deur die Heilige Gees bewerk in ons lidmate en gesinne se lewens tot opbou van die liggaam van Christus. (1 Kor 12, Efes 4)
 5. Om ‘n Geestelike Familie te skep in die gemeente asook oorvloedsgroepe wat werklik vir mekaar omgee en ruimte skep vir mense met besondere behoeftes. (Hand 2:43-47)
 6. Suiwer Skrifgebaseerde Woord Prediking en bediening van die sakramente waardeur mense gebou, gestig en toegerus kan word vir hulle bediening en dienswerk. (2 Tim 3:16-17)
 7. Die skep van ‘n geestelike tuiste waarbinne mense kan ontdek en beleef hoe om God in Gees en in Waarheid te aanbid. (Joh 4:23)
 8. Samekomste wat besielend is en daartoe lei dat mense tot aksie oorgaan. (Jak 1:22)
 9. Werkswinkels en Woordskole/seminare aanbied wat geestelike behoeftes en verdieping bevorder en daarop fokus om toekomstige leiers te identifiseer en toe te rus. (2 Tim 2:2, Jer 1:10)
 10. Om as Kerk uitvoering te gee aan die groot opdrag deur uit te reik na Port Elizabeth Metropool as die gemeente se Jerusalem, sy spreekwoordelike Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. (Hand 1:8, Mark 16:15) 

Geestelike Waardes van die Gemeente:
 1. Liefde en Omgee
 2. Egtheid en Waarheid
 3. Vertroue en Eensgesindheid
 4. Dissipline
 5. Rentmeesterskap en verantwoordbaarheid
 6. Lojaliteit en Toewyding
 7. Moraliteit